Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Фалько Тарас Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 11.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Агрокомбiнат "Слобожанський"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 63544 Харкiвська обл., Чугуївський район, смт Чкаловське вул. Свободи, 1Г
4. Код за ЄДРПОУ 00858148
5. Міжміський код та телефон, факс (05746) 40-932 (05746) 40-932
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00858148.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 10.04.2017 Публiчне акцiонерне товариство "Агрокомбiнат "Слобожанський" Приватне акцiонерне товариство "Агрокомбiнат "Слобожанський"
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства 06.04.2017 прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 10.04.2017.
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство "Агрокомбiнат "Слобожанський".
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне акцiонерне товариство "Агрокомбiнат "Слобожанський".