Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Фалько Тарас Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 07.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Агрокомбiнат "Слобожанський"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 63544 Харкiвська обл., Чугуївський район, смт Чкаловське вул. Свободи, 1Г
4. Код за ЄДРПОУ 00858148
5. Міжміський код та телефон, факс (05746) 40-932 (05746) 40-932
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00858148.smida.gov.ua в мережі Інтернет 07.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 06.04.2017 670000 811165 82.6
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Товариства 06.04.2017 прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: укладення Товариством контрактiв, договорiв пiдряду, позики, договорiв купiвлi-продажу, оренди (найму), генеральних кредитних угод, кредитних договорiв, зокрема за Генеральною кредитною угодою №68113N2 вiд 22.03.2013 iз АТ «Укрексiмбанк», на суму не бiльше як 200 000 000,00 (двiстi мiльйонiв) гривень включно, та договорiв застави та/або iпотеки, поруки, що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства/iнших осiб перед АТ «Укрексiмбанк» за генеральною(ими) угодою(ами), кредитними договорами, iншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) спiвпрацi Товариства iз АТ «Укрексiмбанк», внесення будь-яких змiн та доповнень до правочинiв, якi укладенi/будуть укладенi з АТ «Укрексiмбанк», шляхом укладання договорiв про внесення змiн/додаткових договорiв (угод) до таких правочинiв, а також укладати угоди про розiрвання будь-яких правочинiв на суму не бiльше як 470 000 000,00 (чотириста сiмдесят мiльйонiв) гривень включно. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 670000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 811165 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 82,60%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 313311426 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв:312209136 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 312209136 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення:0 шт.