Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Фалько Тарас Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 07.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Агрокомбiнат "Слобожанський"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 63544 смт.Чкаловське вул. Свободи, буд. 1Г
4. Код за ЄДРПОУ 00858148
5. Міжміський код та телефон, факс (05746) 4-09-32 (05746) 4-09-32
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00858148.smida.gov.ua в мережі Інтернет 07.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
06.04.2017 припинено повноваження член Наглядової ради Рисiч Олег Анатолiйович СН 142014
16.05.1996 Днiпровський РУГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський» (Протокол № 16 вiд 06.04.2017 р.) прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради Рисiча Олега Анатолiйовича (паспорт серiя СН № 142014, виданий Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi 16.05.1996р.), часткою у статутному капiталi не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, перебував на посадi 2 роки.
06.04.2017 припинено повноваження член Наглядової ради Лiокумович Михайло Григорович ВВ 217171
11.02.1998 Єнакiївський МВ УМВС у Донецькiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський» (Протокол № 16 вiд 06.04.2017 р.) прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради Лiокумовича Михайла Григоровича (паспорт ВВ 217171, виданий Єнакiївським МВ УМВС у Донецькiй обл. 11.02.1998 року), часткою у статутному капiталi не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, перебував на посадi 2 роки.
06.04.2017 припинено повноваження член Наглядової ради Аранчiй Олександр Михайлович СН 214988
18.07.1996 Радянський РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський» (Протокол № 16 вiд 06.04.2017 р.) прийнято рiшення: припинити повноваження члена Наглядової ради Аранчiй Олександра Михайловича (паспорт серiя СН № 214988, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 18 липня 1996 року), часткою у статутному капiталi не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, перебував на посадi 2 роки.
06.04.2017 припинено повноваження член Наглядової ради Сєкарєв Руслан Володимирович СН 931668
10.09.1998 Днiпровський РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.1193
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський» (Протокол № 16 вiд 06.04.2017 р.) прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради Сєкарєва Руслана Володимировича (паспорт серiя СН № 931668, виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 10 вересня 1998 року), володiє 376 966 простими iменними акцiями ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський»; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, перебував на посадi 2 роки.
06.04.2017 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Великосвят Сергiй Володимирович ММ 141576
02.04.1999 Жовтневий РВ ХМУУМВС України Харкiвської обл.
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський» (Протокол № 16 вiд 06.04.2017 р.) прийнято рiшення припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Великосвята Сергiя Володимировича (паспорт ММ № 141576, виданий Жовтневим РВ ХМУУМВС України Харкiвської обл. 02.04.1999 р.), часткою у статутному капiталi не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, перебувала на посадi 2 роки.
06.04.2017 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Мозговий Сергiй Вiкторович ММ 587288
23.08.2000 Богодухiвський РВ УМВС України в Харкiвськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський» (Протокол № 16 вiд 06.04.2017 р.) прийнято рiшення припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Мозгового Сергiя Вiкторовича (паспорт ММ 587288, виданий Богодухiвським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi 23.08.2000р.), часткою у статутному капiталi не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, перебувала на посадi 2 роки.
06.04.2017 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Цукровський Максим Iгорович СК 743972
23.01.1998 Броварський МВГУМВС України в Київськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський» (Протокол № 16 вiд 06.04.2017 р.) прийнято рiшення припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Цукровського Максима Iгоровича (паспорт серiї СК 743972, виданий Броварським МВГУМВС України в Київськiй областi 23 сiчня 1998 р.), часткою у статутному капiталi не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, перебував на посадi 2 роки.
06.04.2017 обрано член Наглядової ради Лiокумович Михайло Григорович ВВ 217171
11.02.1998 Єнакiївський МВ УМВС у Донецькiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський» (Протокол № 16 вiд 06.04.2017 р.) прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Лiокумовича Михайла Григоровича (паспорт ВВ 217171, виданий Єнакiївським МВ УМВС у Донецькiй обл. 11.02.1998 року), обраний на 3 роки, не має акцiй ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський», протягом останнiх п’яти рокiв працював – ТОВ «Укркапбуд»: заступник директора, ТОВ «Голд Керамiка»: комерцiйний директор, судимостей немає, заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю немає.
06.04.2017 обрано голова Наглядової ради Рисiч Олег Анатолiйович СН 142014
16.05.1996 Днiпровський РУГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський» (Протокол № 16 вiд 06.04.2017 р.) та згiдно з протоколом № 12/2017 засiдання Наглядової ради ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський» вiд 06.04.2017 р. прийнято рiшення обрати головою Наглядової ради Рисiча Олега Анатолiйовича (паспорт серiя СН № 142014, виданий Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi 16.05.1996р.), обраний на 3 роки, не має акцiй ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський», протягом останнiх п’яти рокiв працював – ЗАТ «Лекс Холдинг»: директор департаменту безпеки, заступник Голови правлiння з загально-адмiнiстративних питань; ТОВ «Адвентiс»: директор з адмiнiстративних питань департаменту методологiчного забезпечення; ТОВ «Група Рiтейлу України»: директор з адмiнiстративних питань департаменту методологiчного забезпечення керуючої компанiї, судимостей немає, заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю немає.
06.04.2017 обрано член Наглядової ради Сєкарєв Руслан Володимирович СН 931668
10.09.1998 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.1193
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський» (Протокол № 16 вiд 06.04.2017 р.) прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Сєкарєва Руслана Володимировича (паспорт серiя СН № 931668, виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 10 вересня 1998 року), обраний на 3 роки, має 376 966 штук простих iменних акцiй ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський», протягом останнiх п’яти рокiв працював – ЗАТ «Лекс Холдинг»: менеджер з постачання вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення департаменту безпеки; ПрАТ «Лекс Холдинг»: головний менеджер (управитель) з постачання; ТОВ «Адвентiс»: фахiвець вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення департаменту методологiчного забезпечення, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Група Рiтейлу України»: фахiвець вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення департаменту методологiчного забезпечення керуючої компанiї, ТОВ "Фешн Рент": спецiалiст матерiально-технiчного забезпечення, судимостей немає, заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю немає.
06.04.2017 обрано член Наглядової ради Аранчiй Олександр Михайлович СН 214988
18.07.1996 Радянський РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський» (Протокол № 16 вiд 06.04.2017 р.) прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Аранчiй Олександра Михайловича (паспорт серiя СН № 214988, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 18 липня 1996 року), обраний на 3 роки, не має акцiй ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський», протягом останнiх п’яти рокiв працював –ТОВ «Бiлтойл»: директор, ТОВ "Трейд Альфа ЛТД": директор, судимостей немає, заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю немає.
06.04.2017 обрано член Ревiзiйної комiсiї Мозговий Сергiй Вiкторович ММ 587288
23.08.2000 Богодухiвський РВ УМВС України в Харкiвськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський» (Протокол № 16 вiд 06.04.2017 р.) прийнято рiшення обрати членом Ревiзiйної комiсiї Мозгового Сергiя Вiкторовича (паспорт ММ 587288, виданий Богодухiвським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi 23.08.2000р.), обраний на 3 роки, не має акцiй ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський», протягом останнiх п’яти рокiв працював – ТОВ «Профiт груп»: заступник начальника контрольно-ревiзiйного вiддiлу; ТОВ «Крок плюс»: заступник начальника контрольно-ревiзiйного вiддiлу; ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський»: ревiзор, судимостей немає, заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю немає.
06.04.2017 обрано член Ревiзiйної комiсiї Цукровський Максим Iгорович СК 743972
23.01.1998 Броварський МВГУМВС України в Київськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський» (Протокол № 16 вiд 06.04.2017 р.) прийнято рiшення обрати членом Ревiзiйної комiсiї Цукровського Максима Iгоровича (паспорт серiї СК 743972, виданий Броварським МВГУМВС України в Київськiй областi 23 сiчня 1998 р.), обраний на 3 роки, не має акцiй ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський», протягом останнiх п’яти рокiв працював - ПП «Торговий Дiм «Столичний ЛТД»: менеджер; ТОВ "Голд Керамiка": заступник начальника вiддiлу збуту; ПП «Торговий Дiм «Столичний ЛТД» менеджер, за сумiсництвом; судимостей немає, заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю немає.
06.04.2017 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Великосвят Сергiй Володимирович ММ 141576
02.04.1999 Жовтневим РВ ХМУУМВС України Харкiвської обл.
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський» (Протокол № 16 вiд 06.04.2017 р.) та згiдно з протоколом № 9 засiдання Ревiзiйної ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський» вiд 06.04.2017 р. прийнято рiшення обрати головою Ревiзiйної комiсiї Великосвята Сергiя Володимировича (паспорт ММ 141576, виданий Жовтневим РВ ХМУУМВС України Харкiвської обл. 02.04.1999 р.), обраний на 3 роки, не має акцiй ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський», протягом останнiх п’яти рокiв працював – ТОВ «Дi Ай Вай Глобал Юкрейн Партнерс»: начальник охорони та безпеки; ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський»: начальник служби економiчної безпеки, заступник генерального директора з питань безпеки; за сумiсництвом – ДП «Агроресурс» ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський»: начальник служби економiчної безпеки, судимостей немає, заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю немає.