Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Фалько Тарас Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 08.08.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Агрокомбiнат «Слобожанський»
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 63544 Харкiвська область, Чугуївський район, смт Чкаловське Свободи, 1
4. Код за ЄДРПОУ 00858148
5. Міжміський код та телефон, факс (05746) 4-09-32 (05746) 4-09-32
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.08.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00858148.smida.gov.ua в мережі Інтернет 08.08.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
05.08.2016 звільнено Головний бухгалтер Морозов Микола Олександрович ВВ 693101
11.01.1999 Тельманiвський РВ УМВС України в Донецькiй областi
0
Зміст інформації:
05.08.2016р. наказом Генерального директора ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський» (Наказ № 080501-к вiд 05.08.2016р.) звiльнено за угодою сторiн з посади головного бухгалтера Морозова Миколу Олександровича (паспорт ВВ 693101, виданий Тельманiвським РВ УМВС України в Донецькiй областi 11.01.1999 р.). Акцiями в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi головного бухгалтера ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський» перебував 1 рiк 4 мiсяцi.
05.08.2016 призначено Головний бухгалтер Долинська Тетяна Леонiдiвна ММ 876320
21.08.2001 Барвiнкiвським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi
0
Зміст інформації:
05.08.2016р. наказом Генерального директора ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський» (Наказ № 080504-к вiд 05.08.2016р.) призначено головним бухгалтером Долинську Тетяну Леонiдiвну (паспорт ММ 876320, виданий Барвiнкiвським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi 21.08.2001р.). Часткою в статутному капiталi товариства не володiє; протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Барвiнкiвська райдержадмiнiстрацiя: начальник вiддiлу фiнансово-господарського забезпечення; ТОВ Агрофiрма «Барвiнок»: головний бухгалтер; ПАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський»: заступник головного бухгалтера. Зазначена посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн призначення – безстроково.