Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Прикота Олег Євгенович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 22.12.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Агрокомбiнат "Слобожанський"
2. Організаційно-правова форма емітента
3. Місцезнаходження емітента 63544 Харкiвська область, Чугуївський район, смт Чкаловське вул. Свободи, 1 Г
4. Код за ЄДРПОУ 00858148
5. Міжміський код та телефон, факс (05746) 5-13-06 -
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00858148.smida.gov.ua в мережі Інтернет 22.12.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

№ з/п Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 22.12.2017 - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МЕНЕДЖМЕНТ КОМ" 41722814 0 24.6444
Зміст інформації:
За даними реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, отриманого 22.12.2017 р. вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», вiдбулись змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй емiтента, а саме:
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МЕНЕДЖМЕНТ КОМ", код ЄДРПОУ 41722814, мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, буд. 72, 7 поверх) стало власником акцiй емiтента, у зв'язку з чим збiльшилась кiлькiсть акцiй з 0 штук (0%) до 77 870 085 штук (24,6444% вiд загальної кiлькостi акцiй та 24,8595% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй).
2 22.12.2017 - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центр-Траст" 36630800 24.6444 0
Зміст інформації:
За даними реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, отриманого 22.12.2017 р. вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», вiдбулись змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй емiтента, а саме:
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центр-Траст", код ЄДРПОУ 36630800, мiсцезнаходження: 04210, м. Київ, пр. Героїв Сталiнграда, буд. 27, зменшило кiлькiсть акцiй з 77 870 085 штук (24,6444% вiд загальної кiлькостi акцiй) до 0 шт., що складає - 0%.