Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Прикота Олег Євгенович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 17.10.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Агрокомбiнат "Слобожанський"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 63544 Харкiвська область, Чугуївський район, смт Чкаловське вул. Свободи, 1 Г
4. Код за ЄДРПОУ 00858148
5. Міжміський код та телефон, факс (05746) 5-13-06 (05746) 4-09-32
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.10.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00858148.smida.gov.ua в мережі Інтернет 17.10.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
13.10.2017 припинено повноваження Генеральний директор Фалько Тарас Вiкторович АН 870521
18.03.2010 Новомосковський МВ ГУМВС України у Днiпропетровськiй обл.
0
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом № 26/2017 засiдання Наглядової ради ПрАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський» вiд 13.10.2017 р. прийнято рiшення припинити повноваження Генерального директора Фалько Тараса Вiкторовича (паспорт АН 870521, виданий Новомосковським МВ ГУМВС України у Днiпропетровськiй обл. 18.03.2010 р.) з 13 жовтня 2017 р. Акцiями в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Генерального директора ПрАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський» перебував 3 роки.
13.10.2017 призначено Генеральний директор Прикота Олег Євгенович MP 2827774
08.12.2010 Мiнiстерство внутрiшнiх справ Республiки Бiлорусь
0
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом № 26/2017 засiдання Наглядової ради ПрАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський» вiд 13.10.2017 р. прийнято рiшення призначити Генеральним директором Прикоту Олега Євгеновича (Паспорт громадянина республiки Бiлорусь MP2827774, виданий Мiнiстерством внутрiшнiх справ 08.12.2010 р.) з 17 жовтня 2017 р., безстроково. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє; за останнi п’ять рокiв обiймав посади заступника генерального директора з адмiнiстративних питань, директора комерцiйного ПрАТ «Агрокомбiнат «Слобожанський». Зазначена посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.