Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 28.05.2010
Дата публікації 28.05.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите сільськогосподарське акціонерне товариство "Агрокомбінат "Слобожанський"
Юридична адреса* 63544, вул. Леніна, б. 1, смт. Чкаловське Чугуївський р-н, Харківська обл., Україна
Керівник* Аносов Євген Валерійович - Голова Правління (Генеральний директор). Тел: 0574651306
E-mail* vsat_slob@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про скликання чергових загальних зборів акціонерів відкритого
сільськогосподарського акціонерного товариства «Агрокомбінат
«Слобожанський», Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, №1, код ЄДРПОУ 00858148, (надалі – «ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський»)

В порядку ст. 43 Закону України «Про господарські товариства», у відповідності до вимог Статуту ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», чергові загальні збори акціонерів ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», надалі «загальні збори», призначені до проведення на 20 липня 2010 року о 13 годині 00 хвилин за київським часом. Загальні збори проводитимуться за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, №1, приміщення будинку культури. Реєстрація учасників загальних зборів відбуватиметься у день проведення загальних зборів за місцем їх проведення з 11 години 00 хвилин до 12 години 30 хвилин за київським часом. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20 липня 2010 р.

Порядок денний
чергових загальних зборів акціонерів
ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський»

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів товариства.
2. Звіт Генерального директора ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» про результати фінансово-господарської діяльності ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» за 2009 рік.
3. Звіт директора дочірнього підприємства ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» – ДП «Агроресурс» ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2009 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» за 2009 рік.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності дочірнього підприємства ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» – ДП «Агроресурс» ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» за 2009 рік.
6. Про приведення найменування товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», зміна найменування товариства з ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» на ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський».
7. Про внесення змін до статуту ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» шляхом викладення статуту у новій редакції з метою приведення статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
8. Про зміну найменування дочірнього підприємства ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» – ДП «Агроресурс» ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» з ДП «Агроресурс» ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» на ДП «Агроресурс» ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський».
9. Про внесення змін до статуту дочірнього підприємства ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» – ДП «Агроресурс» ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» шляхом викладення статуту у новій редакції.
10. Про зміни у кількісному та персональному складі Наглядової ради ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський». Відкликання та обрання членів Наглядової ради.
11. Про затвердження умов наступних договорів, укладених ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» з ПАТ «ПУМБ» : 1) кредитного договору № 04-139 від 06 травня 2010 р., 2) кредитного договору № 04-123 від 20 травня 2010 р., 3)додаткової угоди № 30 від 05 травня 2010 р. до Кредитного договору № 6.8-75 від 06 червня 2006 року, 4) договору застави рухомого майна № 10-140 від 06 травня 2010 р., 5) договору застави рухомого майна № 10-128 від 20 травня 2010 р., 6)договору застави рухомого майна № 10-126 від 20 травня 2010 р., 7) іпотечного договору (без видачі заставної) № 10-124 від 20 травня 2010 р., 8) іпотечного договору (без видачі заставної) № 10-125 від 20 травня 2010 р., 9) договору застави транспортних засобів № 10-127 від 20 травня 2010 р., 10) договору про внесення змін № 16 до Іпотечного договору № 6.8-75/ІР-11 (без видачі заставної) від 06 листопада 2006 року , посвідченого приватним нотаріусом Чугуївського районного нотаріального округу Сіухіним І.І., реєстровий № 5051.
12. Про затвердження умов Іпотечного договору нерухомого майна нежитлового призначення, укладеного ДП «Агроресурс» ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» з ПАТ «ПУМБ» для забезпечення зобов’язань ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» за кредитними договорами, укладеними ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» з ПАТ «ПУМБ» .
13. Про прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
14. Про обрання депозитарія, який буде обслуговувати випуск акцій.
15. Про обрання зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки власникам акцій.
16. Про визначення способу повідомлення акціонерів про дематеріалізацію акцій.
17. Про визначення дати припинення ведення реєстру.
18. Про затвердження порядку розподілу прибутку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів).

Основні показники фінансово-господарської діяльності ВСАТ "Агрокомбінат "Слобожанський", (тис. грн.)
Найменування показників: період: звітний 2009 р. / попередній 2008 р.
Всього активів: 288226 / 306 771
Основні засоби (залишкова вартість): 150222 / 46 503
Довгострокові фінансові інвестиції: 6000 / 7 750
Запаси: 32720 / 26 264
Сумарна дебіторська заборгованість: 55932 / 59 036
Грошові кошти та іх еквіваленти: 23 / 169
Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток): (82507) / (45212)
Власний капітал: 15664 / 55 040
Статутний капітал: 16448 / 16 448
Довгострокові зобов’язання: 145365 / 139 363
Поточні зобов’язання: 127197 / 112 368
Чистий прибуток (збиток): (37295) / (22550)
Середньорічна кількість акцій (шт.): 65 793 200 / 65 793 200
Кількість власних акцій викупленних протягом періоду (шт.): - / -
Загальна сума коштів витрачених на викуп власних акцій: - / -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 551 / 572

З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» можуть ознайомитись за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, № 1. Телефон для довідок – 8-(05746)- 40-931.
Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів – довіреність на право участі і голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу.
Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за 30 днів до їх скликання.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління (Генеральний директор) Аносов Євген Валерійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.05.2010
(дата)