Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 19.04.2018
Дата публікації 16.03.2018 13:06:03
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОКОМБІНАТ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ"
Юридична адреса* 63544, вул. Свободи, б. 1 Г, смт. Чкаловське, Чугуївського р-ну, Харківської обл.
Керівник* Прикота Олег Євгенович - Генеральний директор. Тел: (05746) 51306
E-mail* pat_slob@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»

(код ЄДРПОУ 00858148; місцезнаходження: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Свободи, 1 Г)

ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства 19 квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин. Загальні збори проводитимуться за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Свободи, 1Г, конференц-зал. Реєстрація учасників загальних зборів відбуватиметься у день проведення загальних зборів з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 13 квітня 2018 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Мартишко Ю.В., члени лічильної комісії – Діденко А.Ю., Форманюк О.М.

 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Толстопятову С.В., секретарем загальних зборів Ткаченко Н.Ю., затвердити регламент загальних зборів.

 1. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» та ДП «АГРОРЕСУРС» ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

Проект рішення: 1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» та ДП «АГРОРЕСУРС» ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» за 2017 рік. 2. Визнати роботу Виконавчих органів ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» та ДП «АГРОРЕСУРС» ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» у 2017 році задовільною. 

 1. Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства та фінансової звітності ДП «АГРОРЕСУРС» ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: 1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства та фінансової звітності ДП «АГРОРЕСУРС» ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» за 2017 рік. 2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2017 році задовільною.

 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році задовільною.

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

 1. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення: Весь нерозподілений прибуток, отриманий за результатами фінансової діяльності Товариства у 2017 році, використати на розвиток виробництва та технічне переобладнання підприємства. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати.

 1. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Проект рішення: Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

 1. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 2. Уповноважити Голову Загальних Зборів акціонерів Толстопятову С.В. підписати нову редакцію Статуту Товариства. 3. Доручити виконавчому органу Товариства забезпечити здійснення інших дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

 1. Про затвердження договорів та додаткових угод значних правочинів, вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищувала 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і які вчинялися з 07.04.2017 року по 18.04.2018 року.

Проект рішення: Затвердити договори та додаткові угоди, які вчинялися з 07.04.2017 року по 18.04.2018 року, і укладені в межах Генеральної кредитної угоди № 68113N2 між Товариством та Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України», яка є значним правочином, вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищувала 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 р., згідно переліку.

 1. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення: 1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 р., а саме: укладення Товариством контрактів, договорів підряду, позики, договорів купівлі-продажу, оренди (найму), генеральних кредитних угод, кредитних договорів, зокрема за Генеральною кредитною угодою №68113N2 від 22.03.2013 із АТ «Укрексімбанк», на суму не більше як 250 000 000,00 (двісті п’ятдесят мільйонів) гривень включно, та договорів застави та/або іпотеки, поруки, що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства/інших осіб перед АТ «Укрексімбанк» за генеральною(ими) угодою(ами), кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства із АТ «Укрексімбанк», внесення будь-яких змін та доповнень до правочинів, які укладені/будуть укладені з АТ «Укрексімбанк», шляхом укладання договорів про внесення змін/додаткових договорів (угод) до таких правочинів, а також укладати угоди про розірвання будь-яких правочинів на суму не більше як 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень включно. 2. Надати повноваження Наглядовій Раді Товариства приймати рішення про вчинення Товариством конкретних значних правочинів, що попередньо схвалені даним рішенням, та делегування повноважень виконавчому органу Товариства на їх підписання. Надати повноваження виконавчому органу Товариства для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними виключно за умови та після прийняття відповідного рішення Наглядовою Радою Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного та документи, що підлягають оприлюдненню згідно із Законом України «Про акціонерні товариства»: 00858148.smida.gov.ua.

З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись в робочі дні з 8.00 до 16.00 (перерва 12.00-13.00) або у день проведення загальних зборів за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Свободи, 1 Г. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Прикота О.Є. Контактна особа – секретар корпоративний Ткаченко Надія Юріївна, телефон для довідок – (05746) 40-931.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та проекту рішення, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, зазначену в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, а представнику акціонера – також довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування на загальних зборах акціонерів, яке міститься в довіреності, якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (консолідовані), (тис. грн.)

Найменування показників

Період

Звітний

2017 р.

Попередній

 2016 р.

Усього активів

610 446

815 035

Основні засоби (за залишковою вартістю)

301 670

321 134

Запаси

130 613

180 957

Сумарна дебіторська заборгованість

137 636

137 006

Гроші та їх еквіваленти

748

6 611

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

214 137

219 896

Власний капітал

310 077

313 219

Зареєстрований статутний капітал

78 994

78 994

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

224 634

253 977

Поточні зобов’язання і забезпечення

75 735

247 839

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

16 386

44 521

Середньорічна кількість акцій (шт.)

315 974 366

315 974 366

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,05328

0,14090

Наглядова рада Товариства

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Прикота Олег Євгенович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2018
(дата)