Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 06.04.2017
Дата публікації 06.03.2017 10:30:19
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОКОМБІНАТ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ"
Юридична адреса* 63544, вул. Свободи, б. 1 Г, смт. Чкаловське, Чугуївського р-ну, Харківської обл.
Керівник* Фалько Тарас Вікторович - Генеральний директор. Тел: (05746) 40932
E-mail* pat_slob@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»

(код ЄДРПОУ 00858148; місцезнаходження: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Свободи, 1 Г)

ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства 06 квітня 2017 року о 12 годині 00 хвилин. Загальні збори проводитимуться за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Свободи, 1Г, конференц-зал. Реєстрація учасників загальних зборів відбуватиметься у день проведення загальних зборів з 11 години 00 хвилин до 11 години 45 хвилин за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 31 березня 2017 року.

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Виконавчого органу ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» та ДП «Агроресурс» ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства та фінансової звітності ДП «Агроресурс» ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 7. Про зміну типу та найменування Товариства.
 8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
 9. Про внесення змін до найменування дочірнього підприємства Товариства.
 10. Про внесення змін до Статуту дочірнього підприємства Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
 11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, уповноваження особи для підписання цих договорів.
 14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, уповноваження особи для підписання цих договорів.
 17. Про затвердження договорів та додаткових угод значних правочинів, вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищувала 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і які вчинялися з 22.04.2016 року по 05.04.2017 року.
 18. Про попереднє схвалення значних правочинів.
 19. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись в робочі дні з 8.00 до 17.00 (перерва 12.00-13.00) або у день проведення загальних зборів за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Свободи, 1Г. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Фалько Т.В. Контактна особа – секретар корпоративний Ткаченко Надія Юріївна, телефон для довідок – (05746)-40-931.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: 00858148.smida.gov.ua.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів – довіреність на право участі і голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (консолідовані), (тис. грн.)

Найменування показників

Період

Звітний

2016 р.

Попередній

 2015 р.

Усього активів

815 035

852 480

Основні засоби

321 134

327 022

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

180 957

125 516

Сумарна дебіторська заборгованість

137 006

212 209

Грошові кошти та їх еквіваленти

6 611

4 502

Нерозподілений прибуток

219 896

287 785

Власний капітал

313 219

381 108

Статутний капітал

78 994

78 994

Довгострокові зобов’язання

253 977

275 057

Поточні зобов’язання

247 839

196 315

Чистий прибуток (збиток)

44 521

95 896

Середньорічна кількість акцій (шт.)

315 974 366

315 974 366

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

590

663

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетені «Відомості НКЦПФР» від 03.03.2017 р. № 43.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Фалько Тарас Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.03.2017
(дата)