Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 21.04.2016
Дата публікації 18.03.2016 10:37:09
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОКОМБІНАТ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ"
Юридична адреса* 63544, вул. Леніна, 1, смт. Чкаловське, Чугуївського р-ну, Харківської обл.
Керівник* Фалько Тарас Вікторович - Генеральний директор. Тел: (05746) 40932
E-mail* pat_slob@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»

(код ЄДРПОУ 00858148; місцезнаходження: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1)

ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – загальні збори) 21 квітня 2016 року о 12 годині 00 хвилин. Загальні збори проводитимуться за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Свободи, 1, конференц-зал. Реєстрація учасників загальних зборів відбуватиметься у день проведення загальних зборів з 11 години 00 хвилин до 11 години 45 хвилин за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15 квітня 2016 року.

Порядок денний:

  1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Затвердження звіту Виконавчих органів ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» та ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.
  3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства та фінансової звітності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» за 2015 рік.
  4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
  5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
  6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
  7. Про внесення змін до Статуту ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» шляхом викладення його у новій редакції.
  8. Про затвердження договорів та додаткових угод значних правочинів, вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищувала 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і які вчинялися з 11.04.2015 року по 20.04.2016 року.
  9. Про попереднє схвалення значних правочинів.
  10. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись в робочі дні з 8.00 до 17.00 (перерва 12.00-13.00) або у день проведення загальних зборів за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Свободи, 1. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Фалько Т.В. Контактна особа – секретар корпоративний Ткаченко Надія Юріївна, телефон для довідок – (05746)-40-931

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів – довіреність на право участі і голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (консолідовані), (тис. грн.)

Найменування показників

Період

Звітний

2015 р.

Попередній

 2014 р.

Усього активів

852 480

683 750

Основні засоби

327 022

164 298

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

125 516

269 805

Сумарна дебіторська заборгованість

212 209

125 761

Грошові кошти та їх еквіваленти

4 502

57

Нерозподілений прибуток

287 785

191 889

Власний капітал

381 108

283 067

Статутний капітал

78 994

78 994

Довгострокові зобов’язання

275 057

320 889

Поточні зобов’язання

196 315

79 794

Чистий прибуток (збиток)

95 896

84 598

Середньорічна кількість акцій (шт.)

315 974 366

315 974 366

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

663

622

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетені «Бюлетень. Цінні папери України» від 16.03.2016 р. № 47.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Фалько Тарас Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.03.2016
(дата)