Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 06.03.2015
Дата публікації 06.03.2015 12:30:32
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОКОМБІНАТ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ"
Юридична адреса* 63544, вул. Леніна, 1, смт. Чкаловське, Чугуївського р-ну, Харківської обл.
Керівник* Фалько Тарас Вікторович - Генеральний директор. Тел: (05746) 40932
E-mail* pat_slob@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 00858148; місцезнаходження: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1) ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – загальні збори) 10 квітня 2015 року о 13 годині 00 хвилин. Загальні збори проводитимуться за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1, актова зала Будинку культури. Реєстрація учасників загальних зборів відбуватиметься у день проведення загальних зборів з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 06 квітня 2015 року. Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Затвердження звіту Виконавчих органів ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» та ДП «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. 3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства та фінансової звітності ДП «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» за 2014 рік. 4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 7. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. 8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, уповноваження особи для підписання цих договорів. 10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 11. Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства. 12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, уповноваження особи для підписання цих договорів. 14. Про затвердження договорів та додаткових угод значних правочинів, вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищувала 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік, і які вчинялися з 17.04.2014 року по 09.04.2015 року. 15. Про попереднє схвалення значних правочинів. 16. Про розподіл прибутку і збитків Товариства. З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись в робочі дні з 8.00 до 17.00 (перерва 12.00-13.00) або у день проведення загальних зборів за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Фалько Т.В. Контактна особа – секретар корпоративний Ткаченко Надія Юріївна, телефон для довідок – (05746)-40-931 Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів – довіреність на право участі і голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (консолідовані), (тис. грн.) Найменування показників Період Звітний 2014 р. Попередній 2013 р. Усього активів 683 750 532 170 Основні засоби 164 298 157 761 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 269 805 196 013 Сумарна дебіторська заборгованість 125 761 58 429 Грошові кошти та їх еквіваленти 57 4 510 Нерозподілений прибуток 191 889 168 615 Власний капітал 283 067 259 793 Статутний капітал 78 994 78 994 Довгострокові зобов’язання 320 889 170 162 Поточні зобов’язання 79 794 102 215 Чистий прибуток (збиток) 84 598 29 488 Середньорічна кількість акцій (шт.) 315 974 366 315 974 366 Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 325 366 Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 06.03.2015 р. № 45.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Фалько Тарас Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.03.2015
(дата)