Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 13.03.2014
Дата публікації 14.03.2014 11:15:06
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОКОМБІНАТ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ"
Юридична адреса* 63544, вул. Леніна, 1, смт. Чкаловське, Чугуївського р-ну, Харківської обл.
Керівник* Жихарєв Юрій Олександрович - Генеральний директор. Тел: (05746) 40932
E-mail* pat_slob@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»
(код ЄДРПОУ 00858148; місцезнаходження: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1)

ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – загальні збори) 16 квітня 2014 року о 13 годині 00 хвилин. Загальні збори проводитимуться за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1, актова зала Будинку культури. Реєстрація учасників загальних зборів відбуватиметься у день проведення загальних зборів з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 10 квітня 2014 року.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Звіт директора ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2013 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік та фінансової звітності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» за 2013 рік.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
8. Про внесення змін до Статуту ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» шляхом викладення його у новій редакції.
9. Про затвердження договорів та додаткових угод значних правочинів, вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищувала 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 р., і які вчинялися з 07.08.2013 року по 15.04.2014 року.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів.
11. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», (тис. грн.)
Найменування показників Період
Звітний 2013 р. Попередній 2012 р.
Усього активів 546 554 370 756
Основні засоби 157 117 141 967
Довгострокові фінансові інвестиції 6 000 6 000
Запаси 254 734 51 518
Сумарна дебіторська заборгованість 51 282 58 778
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 784 3 769
Нерозподілений прибуток 88 531 130
Власний капітал 179 374 98 297
Статутний капітал 78 994 16 448
Довгострокові зобов’язання 207 600 236 013
Поточні зобов’язання 129 747 34 473
Чистий прибуток (збиток) 25 845 168 196
Середньорічна кількість акцій (шт.) 315 974 366 65 793 200
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 366 393


З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись в робочі дні з 8.00 до 17.00 (перерва 12.00-13.00) або у день проведення загальних зборів за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Жихарєв Ю.О. Телефон для довідок – (05746)-40-931, контактна особа – секретар корпоративний Ткаченко Надія Юріївна.
Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів – довіреність на право участі і голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 13.03.2013 р. № 49
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Жихарєв Юрій Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.03.2014
(дата)