Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 26.02.2013
Дата публікації 20.03.2013 08:19:15
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Агрокомбінат "Слобожанський"
Юридична адреса* 63544, вул. Леніна, б. 1, смт. Чкаловське Чугуївський р-н, Харківська обл., Україна
Керівник* Жихарєв Юрій Олександрович - генеральний директор. Тел: 0574651306
E-mail* pat_slob@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»
(код ЄДРПОУ 00858148; місцезнаходження: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1)

ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – загальні збори) 26 квітня 2013 року о 13 годині 00 хвилин. Загальні збори проводитимуться за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1, приміщення Будинку культури. Реєстрація учасників загальних зборів відбуватиметься у день проведення загальних зборів з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22 квітня 2013 року.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Звіт директора ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік та фінансової звітності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» за 2012 рік.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
8. Про укладання значних правочинів.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», (тис. грн.)
Найменування показників Період
Звітний
2012 р. Попередній
2011 р.
Усього активів 370756 197513
Основні засоби 141967 132181
Довгострокові фінансові інвестиції 6000 6000
Запаси 51518 8328
Сумарна дебіторська заборгованість 58778 28114
Грошові кошти та їх еквіваленти 3769 440
Нерозподілений прибуток 130 (168066)
Власний капітал 98297 (69899)
Статутний капітал 16448 16448
Довгострокові зобов’язання 236013 160242
Поточні зобов’язання 34473 107170
Чистий прибуток (збиток) 168196 (63968)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 65 793 200 65 793 200
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 617 356


З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись в робочі дні або у день проведення загальних зборів за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Ткаченко Надія Юріївна – секретар корпоративний. Телефон для довідок – (05746)- 40-931.
Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів – довіреність на право участі і голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 53 від 19.03.2013 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади генеральний директор Жихарєв Юрій Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.03.2013
(дата)