Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 07.09.2012
Дата публікації 10.09.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Агрокомбінат "Слобожанський"
Юридична адреса* 63544, вул. Леніна, б. 1, смт. Чкаловське Чугуївський р-н, Харківська обл., Україна
Керівник* Кебал Ярослав Володимирович - генеральний директор. Тел: 0574651306
E-mail* pat_slob@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»
Загальними зборами акціонерів ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», які відбулись 07.09.2012 року (Протокол № 8 від 07.09.2012р.) прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
До закритого (приватного) розміщення акцій пропонується 250181166 (двісті п’ятдесят мільйонів сто вісімдесят одна тисяча сто шістдесят шість) штук простих іменних акцій Товариства номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) за одну акцію на загальну суму 62545291,50 (шістдесят два мільйони п’ятсот сорок п’ять тисяч двісті дев’яносто одна гривня 50 коп.) гривень. Форма існування простих іменних акцій, що розміщуються – бездокументарна. При розміщенні додаткового випуску акцій Товариства статутний капітал Товариства збільшиться до 78993591,50 грн. (сімдесят вісім мільйонів дев’ятсот дев’яносто три тисячі п’ятсот дев’яносто одна гривня 50 копійок). Акції розміщуються за ціною 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) за одну акцію, що дорівнює номінальній вартості акції Товариства. Ринкова вартість акцій, затверджена Наглядовою радою (протокол № 73 від 02.08.2012) станом на 02.08.2012 року, відповідно до проведеної оцінки вартості акцій є меншою за номінальну вартість акцій Товариства.
Розміщення акцій може призвести до зменшення частки у статутному капіталі Товариства акціонерів, які володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій Товариства, а саме: фізична особа, яка володіє 16354015 простими іменними акціями Товариства, що складає 24,86 % статутного капіталу Товариства; ТОВ «ЦЕНТР-ТРАСТ», яке володіє 16255085 простими іменними акціями Товариства, що складає 24,71% статутного капіталу Товариства; фізична особа, яка володіє 14950000 простими іменними акціями Товариства, що складає 22,72% статутного капіталу Товариства; фізична особа, яка володіє 14845836 простими іменними акціями Товариства, що складає 22,56% статутного капіталу Товариства.
Співвідношення суми простих іменних акцій, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства 380,25%. Співвідношення загальної суми простих іменних акцій Товариства, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства 100%.
Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі Товариства, у порядку і черзі, передбаченими законодавством України; отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом; реалізовувати інші права, встановлені Статутом Товариства та законодавством України.
Оплата акцій може здійснюватись коштами у національній валюті або в іноземній валюті (для нерезидентів), шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Товариства: рахунок № 26007000114560, Філія АТ «Укрексімбанк», МФО 351618.
Оплата за акції може також здійснюватись майном, майновими правами. В такому випадку ринкова вартість майна визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, та затверджується Наглядовою радою Товариства.
Метою збільшення статутного капіталу Товариства є поповнення обігових коштів. Кошти, отримані від розміщення акцій будуть використані для ведення господарської діяльності Товариства.
Орган, що прийняв рішення про розміщення акцій Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства, на яких зареєструвалося 4 (чотири) акціонери (їх представники), що володіють у сукупності 47465576 (сорок сім мільйонів чотириста шістдесят п’ять тисяч п’ятсот сімдесят шість) простими іменними акціями, що складає 72,1436% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Інформацією щодо кількості акцій, які планують придбати акціонери Товариства, не володіємо.
Конвертація акцій Товариства умовами розміщення не передбачена.
Розміщення акцій Товариства розпочинається лише після реєстрації випуску акцій НКЦПФР та отримання тимчасового свідоцтва про випуск акцій.
Для реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій у кількості, пропорційно частці належних їм простих іменних акцій у загальній кількості простих акцій (станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій), акціонер подає до Товариства в строк з 08.01.2013 р. по 29.01.2013 письмову заяву та перераховує на рахунок Товариства кошти в сумі, яка дорівнює 100 відсотків вартості акцій, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються.
Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій. Уповноважена особа Товариства видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.
Розміщення акцій проходить у два етапи:
Перший етап починається 30.01.2013 і закінчується 19.02.2013 включно з 8:00 до 17:00 години кожен робочий день в приміщенні Товариства за адресою: 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, № 1. Протягом строку першого етапу з акціонерами, які реалізували своє переважне право, укладаються договори купівлі – продажу акцій відповідно до письмової заяви та сплачених коштів. На вимогу акціонера з дати, наступної за датою закінчення першого етапу розміщення, уповноважена особа Товариства, що призначена на цих загальних зборах, повинна надати інформацію про кількість акцій, які реалізовані протягом першого етапу.
Другий етап починається з 20.02.2013 та закінчується 28.03.2013 включно з 08:00 до 17:00 години кожен робочий день в приміщенні товариства за адресою: 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, № 1. На другому етапі реалізуються акції, які не реалізовані під час проведення першого етапу розміщення в порядку черговості подачі заявок. Уповноваженою особою Товариства з наданням їй відповідних повноважень щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій, проведення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій призначено Генерального директора Кебала Я.В.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
генеральний директор Кебал Ярослав Володимирович