Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 03.08.2012
Дата публікації 05.08.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Агрокомбінат "Слобожанський"
Юридична адреса* 63544, вул. Леніна, б. 1, смт. Чкаловське Чугуївський р-н, Харківська обл., Україна
Керівник* Кебал Ярослав Володимирович - генеральний директор. Тел: 0574651306
E-mail* pat_slob@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»
(код ЄДРПОУ 00858148; місцезнаходження: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1)

ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – загальні збори) 07 вересня 2012 року о 12 годині 00 хвилин. Загальні збори проводитимуться за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1, приміщення Будинку культури. Реєстрація учасників загальних зборів відбуватиметься у день проведення загальних зборів з 10 години 30 хвилин до 11 години 30 хвилин за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 03 вересня 2012 р.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
4. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення.
5. Про визначення уповноваженого органу та осіб Товариства із наданням їм відповідних повноважень щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій, проведення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій.

З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись в робочі дні або у день проведення загальних зборів за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Ткаченко Надія Юріївна – секретар корпоративний. Телефон для довідок – (05746)- 40-931.
Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів – довіреність на право участі і голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 03 серпня 2012 року в №146 (1399) офіційного друкованого видання "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади генеральний директор Кебал Ярослав Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.08.2012
(дата)