Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 13.02.2012
Дата публікації 13.02.2012 08:54:20
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Агрокомбінат "Слобожанський"
Юридична адреса* 63544, вул. Леніна, б. 1, смт. Чкаловське Чугуївський р-н, Харківська обл., Україна
Керівник* Домаскін Андрій Олександрович - в.о. генерального директора. Тел: 0574651306
E-mail* pat_slob@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»
(код ЄДРПОУ 00858148; місцезнаходження: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1)

ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – загальні збори) 26 березня 2012 року о 12 годині 00 хвилин. Загальні збори проводитимуться за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1, приміщення Будинку культури. Реєстрація учасників загальних зборів відбуватиметься у день проведення загальних зборів з 10 години 30 хвилин до 11 години 30 хвилин за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20 березня 2012 р.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
3. Звіт директора Дочірнього підприємства «Агроресурс» ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2011 рік.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Дочірнього підприємства «Агроресурс» ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» за 2011 рік.
6. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
8. Про зміни у складі органів управління Товариством.
9. Про укладання значних правочинів.
10. Про затвердження порядку розподілу прибутку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів).

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», (тис. грн.)
Найменування показників Період
Звітний 2011 р. Попередній 2010 р.
Усього активів 197513 255629
Основні засоби 132181 142057
Довгострокові фінансові інвестиції 6000 6000
Запаси 8328 49953
Сумарна дебіторська заборгованість 28114 10146
Грошові кошти та їх еквіваленти 440 276
Нерозподілений прибуток (168066) (104098)
Власний капітал (69899) (5931)
Статутний капітал 16448 16448
Довгострокові зобов’язання 160242 167229
Поточні зобов’язання 107170 94331
Чистий прибуток (збиток) (63968) (21591)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 65 793 200 65 793 200
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 356 619


З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись в робочі дні або у день проведення загальних зборів за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Ткаченко Надія Юріївна – секретар корпоративний. Телефон для довідок – (05746)- 40-931.
Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів – довіреність на право участі і голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 29 від 13.02.2012 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади в.о. генерального директора Домаскін Андрій Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.02.2012
(дата)