Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 16.02.2011
Дата публікації 17.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите сільськогосподарське акціонерне товариство "Агрокомбінат "Слобожанський"
Юридична адреса* 63544, вул. Леніна, б. 1, смт. Чкаловське Чугуївський р-н, Харківська обл., Україна
Керівник* Ларіонов Олексій Георгійович - В.о. Генерального директора. Тел: 0574651306
E-mail* vsat_slob@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про скликання чергових загальних зборів акціонерів Відкритого
сільськогосподарського акціонерного товариства «Агрокомбінат
«Слобожанський», Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1, код ЄДРПОУ 00858148, (надалі – «ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський»)

В порядку ст. 43 Закону України «Про господарські товариства», у відповідності до вимог Статуту ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», чергові загальні збори акціонерів ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», надалі «загальні збори», призначені до проведення на 08 квітня 2011 року о 13 годині 00 хвилин. Загальні збори проводитимуться за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1, приміщення Будинку культури. Реєстрація учасників загальних зборів відбуватиметься у день проведення загальних зборів з 11 години 30 хвилин до 12 години 30 хвилин за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 08 квітня 2011 р.

Порядок денний
чергових загальних зборів акціонерів
ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський»

1.Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Звіт Генерального директора ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
3.Звіт директора Дочірнього підприємства «Агроресурс» ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2010 рік.
4.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» за 2010 рік.
5.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Дочірнього підприємства «Агроресурс» ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» за 2010 рік.
6.Про зміну типу Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
7.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
8.Про зміну найменування Дочірнього підприємства «Агроресурс» ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» у зв’язку із зміною типу Товариства.
9.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Агроресурс» ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський».
10.Про зміни у складі органів управління Товариством.
11.Про порядок вилучення сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався.
12.Про затвердження порядку розподілу прибутку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів).

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ВСАТ "Агрокомбінат "Слобожанський", (тис. грн.)
Найменування показників Період: Звітний 2010 р. / Попередній 2009 р.
Всього активів 255629 / 288226
Основні засоби (залишкова вартість) 142057 / 150222
Довгострокові фінансові інвестиції 6000 / 6000
Запаси 49953 / 32720
Сумарна дебіторська заборгованість 10146 / 55932
Грошові кошти та їх еквіваленти 276 / 23
Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток) (104098) / (82507)
Власний капітал (5931) / 15664
Статутний капітал 16448 / 16448
Довгострокові зобов’язання 167229 / 145365
Поточні зобов’язання 94331 / 127197
Чистий прибуток (збиток) (21591) / (37295)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 65 793 200 / 65 793 200
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) - / -
Загальна сума коштів витрачених на викуп власних акцій - / -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 619 / 551

З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» можуть ознайомитись за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1. Телефон для довідок – (05746)- 40-931.
Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів – довіреність на право участі і голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу.
Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за 30 днів до їх скликання.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади В.о. Генерального директора Ларіонов Олексій Георгійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.02.2011
(дата)