Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  19.03.2021 09:55:01
Дата здійснення дії: 21.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОКОМБІНАТ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ"
Код за ЄДРПОУ:  00858148
Текст повідомлення: 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», далі – Товариство, (код ЄДРПОУ 00858148; місцезнаходження: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Свободи, 1 Г) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства 21 квітня 2021 року о 10 годині 00 хвилин. Загальні збори проводитимуться за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Свободи, 1Г, конференц-зал. Реєстрація учасників загальних зборів відбуватиметься у день проведення загальних зборів з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15 квітня 2021 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: 1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Мартишко Юлія Володимирівна, члени лічильної комісії – Діденко Андрій Юрійович, Носкова Марина Сергіївна. 2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

  1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Толстопятову Світлану Валеріївну, секретарем загальних зборів Ткаченко Надію Юріївну, затвердити регламент загальних зборів.

  1. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

Проект рішення: 1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік. 2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2020 році задовільною. 

  1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2020 році задовільною.

  1. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

  1. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Висновки зовнішнього аудиту щодо ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» за 2020 рік врахувати.

  1. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення: Весь нерозподілений прибуток, отриманий за результатами фінансової діяльності Товариства у 2020 році, використати на розвиток виробництва та технічне переобладнання підприємства. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати.

  1. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення: 1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 р., а саме: укладення Товариством контрактів, договорів підряду, позики, договорів купівлі-продажу, оренди (найму), генеральних кредитних угод, кредитних договорів, у тому числі за Генеральною кредитною угодою №68113N2 від 22.03.2013 із АТ «Укрексімбанк», на суму не більше як 250 000 000,00 (двісті п’ятдесят мільйонів) гривень включно, та договорів застави та/або іпотеки, поруки, що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства/інших осіб перед кредиторами за генеральною(ими) угодою(ами), кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства із кредиторами, внесення будь-яких змін та доповнень до правочинів, які укладені/будуть укладені з кредиторами, шляхом укладання договорів про внесення змін/додаткових договорів (угод) до таких правочинів, а також укладати угоди про розірвання будь-яких правочинів на суму не більше як 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень включно. 2. Надати повноваження Наглядовій Раді Товариства приймати рішення про вчинення Товариством конкретних значних правочинів, що попередньо схвалені даним рішенням, та делегування повноважень виконавчому органу Товариства на їх підписання. Надати повноваження виконавчому органу Товариства для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними виключно за умови та після прийняття відповідного рішення Наглядовою Радою Товариства.

   9. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ».

Проект рішення: 1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» шляхом викладення його у новій редакції. 2. Уповноважити Голову Загальних Зборів акціонерів Толстопятову С.В. підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного та документи, що підлягають оприлюдненню згідно із Законом України «Про акціонерні товариства»: 00858148.smida.gov.ua.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій становить 315 974 366 штук, кількість голосуючих акцій становить 313 311 426  штук.

З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись в робочі дні з 8.00 до 16.00 (перерва 12.00-13.00) або у день проведення загальних зборів за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Свободи, 1 Г, конференц-зал. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Прикота О.Є. Контактна особа – секретар корпоративний Ткаченко Надія Юріївна, телефон для довідок – 0675380482.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та проекту рішення, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, зазначену в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, а представнику акціонера – також довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування на загальних зборах акціонерів, яке міститься в довіреності, якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства,

(тис. грн.)

Найменування показників

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

600 948

679 953

Основні засоби (за залишковою вартістю)

251 997

265 774

Запаси

166 103

123 283

Сумарна дебіторська заборгованість

28 611

92 914

Гроші та їх еквіваленти

815

5 372

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

179 997

219 848

Власний капітал

273 185

312 836

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

78 994

78 994

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

250 169

273 499

Поточні зобов’язання і забезпечення

77 594

93 618

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

10 194

33 705

Середньорічна кількість акцій (шт.)

315 974 366

315 974 366

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,03226

0,10667

Наглядова рада Товариства