Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  01.12.2020 09:43:02
Дата здійснення дії: 18.12.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОКОМБІНАТ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ"
Код за ЄДРПОУ:  00858148
Текст повідомлення: 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», далі – Товариство, (код ЄДРПОУ 00858148; місцезнаходження: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Свободи, 1 Г) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 18 грудня 2020 року о 10 годині 00 хвилин. Загальні збори проводитимуться за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Свободи, 1Г, конференц-зал. Реєстрація учасників загальних зборів відбуватиметься у день проведення загальних зборів з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14 грудня 2020 року.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються у відповідності до п.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства». Отже, пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, не приймаються.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: 1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Мартишко Юлія Володимирівна, члени лічильної комісії – Діденко Андрій Юрійович, Носкова Марина Сергіївна. 2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

  1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Толстопятову Світлану Валеріївну, секретарем загальних зборів Ткаченко Надію Юріївну, затвердити регламент загальних зборів.

  1. Про затвердження передавального акту ДП «АГРОРЕСУРС» ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» у зв’язку з припинення діяльності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 31293146) шляхом приєднання до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 00858148).

Проект рішення: 1. Затвердити передавальний акт ДП «АГРОРЕСУРС» ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» у зв’язку з припинення діяльності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 31293146) шляхом приєднання до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 00858148). 2. Встановити, що ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 00858148) є правонаступником майна, прав та обов’язків реорганізованого шляхом приєднання ДП «АГРОРЕСУРС» ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 31293146). 3. Доручити генеральному директору Товариства особисто, або шляхом видачі довіреності іншій особі, забезпечити здійснення державної реєстрації припинення шляхом приєднання і передавального акту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

  1. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 2. Уповноважити Голову Загальних Зборів акціонерів Толстопятову С.В. підписати нову редакцію Статуту Товариства. 3. Доручити генеральному директору Товариства особисто, або шляхом видачі довіреності іншій особі, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

  1. Про уточнення інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей про засновників Товариства.

Проект рішення: 1. Змінити відомості про засновників Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: зазначити, що засновниками Товариства є акціонери згідно реєстру власників цінних паперів. 2. Доручити генеральному директору Товариства особисто, або шляхом видачі довіреності іншій особі, забезпечити здійснення державної реєстрації уточненої інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей про засновників Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного та документи, що підлягають оприлюдненню згідно із Законом України «Про акціонерні товариства»: 00858148.smida.gov.ua.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій становить 315 974 366 штук, кількість голосуючих акцій становить 313 311 426  штук.

З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись в робочі дні з 8.00 до 16.00 (перерва 12.00-13.00) або у день проведення загальних зборів за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Свободи, 1 Г, конференц-зал. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Прикота О.Є. Контактна особа – секретар корпоративний Ткаченко Надія Юріївна, телефон для довідок – 0675380482.

Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, зазначену в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, а представнику акціонера – також довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування на загальних зборах акціонерів, яке міститься в довіреності, якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада Товариства