Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  12.12.2019 14:02:02
Дата здійснення дії: 15.01.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОКОМБІНАТ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ"
Код за ЄДРПОУ:  00858148
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»

(код ЄДРПОУ 00858148; місцезнаходження: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Свободи, 1 Г)

ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 15 січня 2020 року о 10 годині 00 хвилин. Загальні збори проводитимуться за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Свободи, 1Г, конференц-зал. Реєстрація учасників загальних зборів відбуватиметься у день проведення загальних зборів з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 10.01.2020 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,

включених до проекту порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: 1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Мартишко Ю.В., члени лічильної комісії – Діденко А.Ю., Форманюк О.М. 2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на даних Загальних зборах акціонерів.

  1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Толстопятову С.В., секретарем загальних зборів Ткаченко Н.Ю., затвердити регламент загальних зборів.

  1. Про припинення діяльності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» шляхом приєднання до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ».

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про припинення діяльності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», шляхом приєднання до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», яке виступатиме правонаступником прав та зобов’язань ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ».

2. Покласти виконання функцій Комісії про припинення діяльності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» шляхом приєднання на:

- Прикоту Олега Євгеновича (голова комісії) – генерального директора ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», реєстраційний номер облікової картки платника податків 2794926717; 

- Олефіренко Оксану Вікторівну (член комісії) – головного бухгалтера ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», реєстраційний номер облікової картки платника податків 2844919026;

- Ткаченко Надію Юріївну (член комісії) – директора ДП «АГРОРЕСУРС» ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», реєстраційний номер облікової картки платника податків 2558601548;

- Марченко Ірину Володимирівну (член  комісії) – реєстраційний номер облікової картки платника податків 3304704883.

3. Місце розташування комісії про припинення діяльності ДП «АГРОРЕСУРС» ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» шляхом приєднання:  63544, вул. Свободи 1 Г, смт Чкаловське, Чугуївського району, Харківської області.

4. Голові комісії Прикоті О.Є. або члену комісії Марченко І.В. доручається здійснити дії щодо державної реєстрації припинення юридичних осіб, а саме, що ДП «АГРОРЕСУРС» ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31293146, адреса: 63544, вул. Свободи 1 Г, смт Чкаловське, Чугуївського району, Харківської області) перебуває в процесі припинення діяльності шляхом приєднання до ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00858148, адреса: 63544, вул. Свободи 1 Г, смт Чкаловське, Чугуївського району, Харківської області).

5. Установити термін для заявлення вимог кредиторами протягом двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення діяльності ДП «АГРОРЕСУРС» ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» шляхом приєднання.

6. Комісії про припинення діяльності ДП «АГРОРЕСУРС» ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» шляхом приєднання скласти по закінченні строків подачі вимог кредиторів передавальний акт та надати його на затвердження загальним зборам акціонерів ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного та документи, що підлягають оприлюдненню згідно із Законом України «Про акціонерні товариства»: 00858148.smida.gov.ua.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій становить 315 974 366 штук, кількість голосуючих акцій становить 313 311 426  штук.

З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись в робочі дні з 8.00 до 16.00 (перерва 12.00-13.00) або у день проведення загальних зборів за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Свободи, 1 Г. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Прикота О.Є. Контактна особа – секретар корпоративний Ткаченко Надія Юріївна, телефон для довідок – (05746) 40-931.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та проекту рішення, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, зазначену в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, а представнику акціонера – також довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування на загальних зборах акціонерів, яке міститься в довіреності, якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада Товариства